پرایمینگ به عنوان پیش تیمار بذور قبل از کاشت تعریف می‌شود که طی آن آب و یکسری مواد تیمار کننده را به خود جذب می‌کند. سرعت جوانه زنی بالا و همچنین استقرار مناسب گیاهچه‌ها در مراحل اولیه رشد از عوامل مهم و محدود کننده در تولید گیاهان زراعی است که با مدیریت صحیح آنها می‌توان تولید مناسبی را انتظار داشت. امروزه یکی از روش‌های کاربردی در این زمینه پرامینگ بذر قبل کاشت است. پرایمینگ یکی از روش‌های بهبود وضعیت بذور است که باعث افزایش درصد و سرعت‌ جوانه‌زنی و همچنین استقرار مناسب گیاهچه‌ها هم در شرایط تنش‌های محیطی مانند شوری، خشکی و سرما و هم در شرایط نرمال شود.
پیش تیمار بذور قبل کاشت باعث افزایش مقاومت گیاه به شرایط تنش در مراحل اولیه و همچنین مراحل بعدی رشد می‌شود. پرایمینگ با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان هیدروپرایمینگ ( پیش تیمار با آب ) ، اسموپرایمینگ ( پرایم با برخی نمک‌های آلی مانند نیترات پتاسیم) ، هورمون پرایمینگ ( پیش تیمار با برخی تنظیم کننده‌های رشد مانند جیبرلین) و پرایم با برخی مواد آلی اشاره کرد. امروزه روش‌های نوین و جدیدی در زمینه پرایم بذور تحت عنوان بیوپرایمینگ یا زیست پرایمینگ ( پیش تیمار بذور با برخی ریزجانداران مانند باکتری‌های محرک رشد) در حال اجراست که باعث بهبود وضعیت جوانه زنی و شرایط رشدی گیاه می‌شود.